• Scherpe prijzen
  • Maatwerk
  • Direct contact
  • Vrijblijvend advies
  • Showroom 1200 m2

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop/leveringsvoorwaarden MAN Overkappingen

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen MAN Overkappingen, hierna te noemen “verkoper” en een opdrachtgever, hierna te noemen “koper”, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

Artikel 2. Totstandkoming van overeenkomsten

1. Alle offertes zijn geheel vrijblijvend.
2. Verkoper is niet eerder gebonden, dan nadat verkoper een order schriftelijk heeft bevestigd, ook indien verkoper zich van een tussenpersoon of vertegenwoordiger heeft bediend.
3. Indien een afzonderlijke schriftelijke bevestiging is uitgebleven treedt de factuur daarvoor in de plaats.

Artikel 3. Levertijd

1. Overeengekomen levertijden gelden slechts als indicatie en niet als fatale termijnen. Indien te voorzien is dat een termijn zal worden overschreden, zal verkoper koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Indien een termijn wordt of zal worden overschreden is verkoper gerechtigd haar verplichtingen na te komen op een met koper nader overeen te komen datum. Overschrijding van de termijn geeft koper niet het recht de bestelde zaken te weigeren.
2. Indien bij levering op afroep voor het afroepen geen termijnen zijn gesteld, heeft verkoper zes weken na bestelling recht op volledige betaling. Indien binnen zes weken nog niet of niet al het bestelde is afgeroepen, heeft verkoper hetzij het recht koper schriftelijk te sommeren dat deze schriftelijk een termijn zal aangeven binnen welke de totale hoeveelheid zal zijn afgeroepen, aan welke sommatie koper binnen vijf werkdagen dient te voldoen, hetzij het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding. De door koper na sommatie aan te geven termijn mag een periode van zes weken niet overschrijden.

Artikel 4. Levering en risico-overgang

1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt de levering af magazijn verkoper respectievelijk af fabriek.
2. Bij levering zal verkoper de zaken doen vervoeren tot waar het transportmiddel over een behoorlijk berijdbaar terrein. Koper is verplicht de zaken aldaar in ontvangst te nemen en direct te lossen. Het lossen van de materialen zal uitsluitend naast vervoersmiddel geschieden
Blijft koper terzake ingebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn/haar rekening.

Artikel 5. Kwaliteit

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt normale kwaliteit geleverd en worden wat afmetingen, aantallen etc. betreft de normale handelsgebruiken als overeengekomen beschouwd.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is in de lengte-, breedte- en diktematen een speling toegestaan van maximaal 5%.

Artikel 6. Reclame

1. De controle op hoeveelheid en beschadigingen van het geleverde berust bij koper. Heeft koper niet terstond na ontvangst van het geleverde gereclameerd, dan gelden de hoeveelheden, vermeld op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten als juist. Reclames omtrent hoeveelheden en beschadigingen zijn slechts geldig indien door koper aangetekend op het ontvangstbewijs.
2. Andere reclames dienen schriftelijk uiterlijk binnen 3 dagen na ontvangst der zaken bij verkoper te zijn ingediend.
3. Ingeval van reclames wegens manco, beschadiging en/of maatverschillen dient verkoper in staat te worden gesteld de goederen in de originele verpakking te kunnen controleren.
4. Reclames geven koper geen recht om zijn/haar betaling op te schorten, terwijl compensatie uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
5. Indien verkoper een reclame gegrond acht, zal verkoper te zijner keuze, hetzij een schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde exclusief omzetbelasting van het gereclameerde deel der geleverde zaken met een maximum van € 750,–hetzij de zaken
vervangen, nadat de oorspronkelijk geleverde zaken retour ontvangen zijn. Verkoper zal nimmer tot verdere schadevergoeding kunnen worden verplicht dan uit het bovenstaande voortvloeit, behoudens het bepaalde in artikel 9 lid 1.
6. Koper heeft slechts het recht om de in ontvangst name van gekochte zaken te weigeren of deze retour te zenden, wanneer verkoper hiermee schriftelijk akkoord is gegaan. Indien koper zaken retourneert, zonder dat verkoper zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard en verkoper deze zaken desondanks in ontvangst neemt, geschiedt dit voor rekening en risico van koper. De zaken worden alsdan op kosten en voor risico van koper ter beschikking gehouden zonder dat daaruit enige erkenning van de juistheid van een eventuele reclame kan worden afgeleid.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

1. De door verkoper geleverde zaken blijven eigendom van verkoper totdat alle vorderingen van verkoper uit hoofde van overeenkomsten tot levering van zaken, met inbegrip van rente en kosten, volledig zijn betaald.
2. Tot het tijdstip van volledige betaling is koper niet bevoegd, behoudens in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, de geleverde zaken aan derden te verpanden, in eigendom over te dragen of anderszins te bezwaren.
3. Indien koper de aan verkoper in eigendom toebehorende zaken heeft be- of verwerkt, dan wordt verkoper tevens eigenaar van de be- of verwerkte zaken, totdat koper aan al zijn/haar hiervoor in lid 1 genoemde verplichtingen heeft voldaan.
4. Zodra de betalingstermijn is verstreken zonder dat volledige betaling heeft plaatsgevonden, dan wel verkoper goede gronden heeft te vrezen dat koper niet (volledig) zal betalen, is verkoper zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd de geleverde zaken onverwijld terug te halen. Koper verplicht zich daarbij alle medewerking aan verkoper te verlenen. De koper is in het geval van terughalen van door verkoper geleverde zaken een boete verschuldigd van 50% van het factuurbedrag van de geleverde zaken terzake van transportkosten, gederfde winst en waardevermindering zulks met een minimum van € 500,–.

Artikel 8. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verplichtingen van verkoper uit een overeenkomst verhinderen en die niet aan verkoper zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen: overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie, staking, inbeslagneming, beslaglegging, natuurrampen, gebrek aan grondstoffen en andere benodigde zaken of diensten, het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van toeleveranciers, waarvan verkoper afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
2. In geval van overmacht heeft verkoper het recht hetzij de nakoming van zijn verplichtingen jegens koper op te schorten, hetzij de overeenkomst, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van verkoper.
3. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verkoper niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden, is koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. Slechts in het geval koper bewijst dat door hem/haar geleden schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van verkoper, is verkoper aansprakelijkheid voor door koper geleden schade voor zover die aansprakelijkheid voortvloeit uit het bepaalde in artikel 6 lid 5 van deze voorwaarden. Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan door overschrijding van termijnen, noch voor gevolgschade of indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst of gemiste besparingen.
2. Verkoper is in geval van aansprakelijkheid slechts aansprakelijk voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekeraar van verkoper wordt gedekt en wel tot het bedrag van de door deze verzekeraar gedane uitkering.
3. Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken van derden verband houdend met het gebruik of de doorverkoop van de geleverde zaken.

Artikel 10. Prijzen

1.alle prijzen zoals getoond op onze website ( www.manoverkappingen.nl ) zijn genoemd incl btw tenzij anders vermeld
2.prijzen genoemd op offertes zijn per artikel excl omzet belasting en worden in totaalprijs incl omzet belasting benoemd

Artikel 11. Tekortkoming, faillissement

1. Indien koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting welke voor hem/haar uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling of onder curatelestelling van koper, stillegging of liquidatie van diens bedrijf, of indien beslag op zaken van koper wordt gelegd, is verkoper te zijner keuze gerechtigd de nakoming van al zijn verplichtingen jegens koper op te schorten, dan wel de overeenkomsten met koper, zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
2. In voornoemde gevallen is verkoper voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het hem toekomende te vorderen.

Artikel 12. Betaling
1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Verrekening is niet toegestaan tenzij verkoper de tegenvordering gaaf en onvoorwaardelijk heeft erkend.
2. Indien koper niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is koper na het verstrijken van deze termijn van rechtswege in verzuim.
3. Vanaf het moment dat koper in verzuim is, is verkoper gerechtigd vanaf de vervaldag van de factu(u)r(en) een rente te berekenen van 3% per maand, een gedeelte van een maand daaronder begrepen, dan wel de wettelijke rente indien deze meer dan 3% per maand bedraagt.
4. Vanaf het moment dat koper in verzuim is, is verkoper voorts gerechtigd de factu(u)r(en) gerechtelijk dan wel buitengerechtelijk te laten incasseren. Alle daarmee gemoeide kosten, welke gesteld worden op minimaal 15% van het factuurbedrag vermeerderd met de vertragingsrente, zulks met een minimum van € 350,– komen voor rekening van koper, een en ander onverminderd het recht van verkoper de werkelijke schade te vorderen. Indien koper, binnen 8 dagen, na betekening van een onherroepelijk of uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis, waarbij koper tot betaling wordt veroordeeld, niet betaalt, is koper terzake van afwikkelingskosten een boete
verschuldigd gelijk aan 8% van het verschuldigde conform het vonnis met een minimum van € 250,–.
5. Door koper gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6. Verkoper is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling te verlangen of onder rembours te leveren.

Artikel 13. Geschillen en toepasselijk recht

1. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen verkoper en koper gesloten overeenkomsten kunnen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen verkoper is gevestigd.
2.Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
3.Het is niet toegestaan publiekelijke uitingen dan wel sociale media te gebruiken om geschillen te melden dan wel te benomen. Deze zullen uitsluitend schriftelijk danwel per mail gemeld worden bij koper. Mochten hier negatieve uitingen van zijn op sociale media danwel openbaar zal hier een boete opstaan van €750,– per incident.